انديشه قصرشيرين
 
سياسي ،اجتماعي، فرهنگي،ورزشي
نقش کوله بری( تجارت چمدانی) در توسعه شهرستان مرزی قصرشیرین

به قلم محمد مهدی آئینه

آپلود عکس رایگان و دائمی آپ سیتی

اندیشه قصرشیرین : تجارت چمدانی(کوله بری) ازدیر باز یکی از راههای تامین معیشت مردم شهرهای مرزی بویژه اقشار ضعیف ومتوسط آن شهرها تجارت چمدانی یا کوله بری بوده است که در هرزمان بنابه شرایط روز انجام می شده است گاهی بنام قرعه مرزی وگاهی در منطقه بنام کول کشی (قط کشی) خوانده می شده است ولی بهر نام خوانده شود چیزی نیست جزء نوعی مبادلات کالا در مرز توسط افراد بومی بخصوص مردم روستاهای حاشیه مرزبعنوان پیشگامان وروستاهای پیرامون بعنوان پشتیبان یا مخزن وشهرها بعنوان محل داد وستد وتامین نقدینگی و مدیریت کار در این فرایند مشغول بکار بوده که این موضوع سبب رشد وشکوفای اقتصادی وبه تبع آن بهبود وضعیت اجتماعی وفرهنگی ورفاهی وجذب جمعیت در آن مناطق گردیده است در این بین شهر قصر شیرین با توجه به ویژگیهایی خاص ومنحصر بفرد خوداز یکسو واز سوی دیگر تغییروتحولات تاریخی وسیاسی طی 250 سال گذشته از اهمیت ویژه ای در مبادلات مرزی در کشو ر بالاخص منفردا در مرزهای غربی بر خودار بوده است اما بدلیل جنگ تحمیلی ومشکلات ناشی از آن طی 3 دهه گذشته این موضوع مسکوت مانده ودر این میان شهرهای دیگر از جمله شهر بانه در استان کردستان توانست موقیعت خوبی در این رهگذر برای خود کسب نماید که موجب تحول در آن شهر ومنطقه مربوطه شده است در چند سال اخیر مسئولین سعی بسیار در جهت تحقق این موضوع نموده اند که می توان به تشکیل تعاونیهای مرز نشینان اشاره نمود که متاسفانه کالا در مرز توسط افراد بومی در شهرستان قصرشیرین بدلیل عملکردضعیف تعاونیها وعدم نظارت به موقع سودی برای مردم در بر نداشت ونحوی فعالیت وچگونگی عملیات آنان درحائلی از ابهام است امادرپی آن طی 4 سال گذشته شاهد صدور مجوز برای اشخاص ساکن در شهر تحت عنوان کوله بری بوده که موجب رونق نسبی شهر وتوجه دیگر همه استانیهاوحتی هموطنان به شهر قصر شیرین گردید براساس آمار منتشر توسط فرمانداری شهرستان 6500نفر کوله بر در مرز بازارچه پرویزخان در بخش تجارت چمدانی مشغول بکار بوده اند یا بعبارتی برای آنان کارت صادر گردید طی چند سال گذشته مقررات راجع به کوله بری دستخوش تغییرات بعضا مثبت ومنفی بوده که در این اواخر بدلیل ممنوعات بیشتر کالاهای وارداتی وافزایش قیمت ارز واخذ عوارض بیش از حد از کوله بران وهمچنین ورود چند قلم کالا بصورت عمده توسط اشخاص تمایل کوله بران در انجام کار کاهش یافت وبنحوی دچار رکود گردید در اواخر سال 91خبر از صدور کارت الکترونیک وجایگزینی آن با مجوزهای سابق بر اساس شرایط ومقررات جدید گردید که در این طرح متاسفانه باز کاستهای دیده می شود وهمچنین دارای محاسن برجسته ای میباشد که به برخی از آنان اشاره میگردد

محاسن: 1-وجود اطلاعات دقیق از نحوی تجارت چمدانی آمار واطلاعات وحجم واردات وصادرات

2-ساماندهی وپرهیز از شیوههای پرهزینه ودست پا گیر سنتی

3-پراکندگیها 4- ارتقاءسطح معیشتی مردم 5- بروز رسانی وهمگامی در تغییر سیستم های غیر کار آمد

6-جلو گیری از قاچاق کالا وپیشگیری از اعماله مجرمانه

معایب: 1-محدودیت برای مردم شهر قصرشیرین که در این طرح فعلا نگنجیده اند ( خود شهر قصرشیرین کمترین فاصله تا مرز دارد وچه بسا از بسیار از روستاهای خود به مرز نزدیکتر است از سوی مردم ساکن در شهر ازجمله افرادی هستند که نیاز مبرم به اشتغال در اینگونه کارها جهت تامین زندگی خود هستند وهمواره بیشترین هزینه ا را در حفظ شهر داده اند) 2-محرومیت بخشی از کوله بران که جزء طرح فعلی لحاظ نشده اند 3- ایجاد تراسهای خرید کالای خاص وورود آن بدون پرداخت عوارض دولتی وبهرکشی از افراد بومی وکوله بر 4- انتقال کالا بصورت عمده به خارج از شهر بدون استقرار در آن وایجاد تحول درشهر 5-محدودیت درورود کالااز لحاظ تنوع 6- ایجاد عوارض جانبی فراوان برای تجارت چمدانی وبی میلی اشخاص کوله بربرای ادامه کار صدور کارت متعبر جهت اشخاص وسامان بخشی به لذا پیشنهاد میگردد که جهت شکوفائی اقتصادی منطقه وبالاخص شهر قصر شیرین به موارد که ذکر میگردد توجه شود 1-صدور کارت برای کلیه ساکنان شهرستان که دارای شرایط لازم هستند2-اجازه ورود کالا ها متنوع(کالاهای مجاز ومشروط) 3- کاهش هزینه های مرتبط با طرح چون افراد شاغل دز طرح عموما افراد آسیب پذیر جامعه اند5-حذف افراد سود جو که تحت لوای تجارت چمدانی اقدام به فرار از پرداخت عوارض دولتی وسود جویائی از افراد ضعیف جامعه می نمایند6- ایجاد اتحادیه صنفی تجارت چمدانی جهت حضانت از حقوق اعضائی اتحادیه7- تشویق به ایجاد بازار کسب وفروش کالاهای چمدانی درسطح شهر وفارغ از بازارهای محصور وبسته8- ترغیب تجارت چمدانی به صدور کالا9- تهیه شیوه نامه های جدید جهت تردد بیشتر وورود کالا با مبلغ افزونتر از قبل10-بستر سازی وحمایت از اهالی قصرشیرین که مقیم دیگرمناطق کشور می باشند وتسهیل در صدور کارت الکترونیک بنامشان در صورت تمایل به بازگشت به قصرشیرین11-ابطال کارت افراد غیر ساکن که بواسطه تردد در شهر ونزدیکی به منطقه خود را ساکن شهر خوانده وحقوق ساکنین را تضیع می نمایند12- گنجاندن کلیه سر پرستان خانوار وهمچنین جوانان که دارای شرایط اخذ کارت هستند به جهت ایجاد اشتغال برای جوانان ومانع شدن از مهاجرت آنان بدلیل بیکاری /بهر حال مسائل در این باب بسیار واحتیاج به بحثهای کارشناسی دارد که امید است با همت مسئولین و پیگیری مردم شاهد تحقق آن که موجب آبادانی وشکوفائی منطقه خواهد شد باشیم


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۶ مهر۱۳۹۲ توسط اردشير ردگاه